Het percentage mensen met een arbeidsbeperking dat aan het werk is, is nog nooit zo hoog geweest: eind 2022 werkte bijna de helft van hen. Dat blijkt uit de UWV Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2023. Deze stijging is mede het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De stijging is vooral te zien bij mensen met een Participatiewet-uitkering die vallen onder het doelgroepregister voor de banenafspraak.

Toch blijft de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking nog sterk achter bij die van de totale beroepsbevolking (82,2%). In totaal had eind 2022 bijna 15% van de werkgevers ten minste één werknemer met een arbeidsbeperking in dienst.

Banenafspraak

Met de monitor volgt UWV de ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van Wajongers, mensen met een WGA-uitkering, WIA 35-minners en mensen die onder de Participatiewet vallen en in het doelgroepregister voor de banenafspraak zijn opgenomen. Ook volgt UWV met de monitor hoeveel werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben.

Participatiewet

In 2020 daalde het percentage werkende Participatiewetters die in het doelgroepregister voor de banenafspraak zijn opgenomen van 46,4% in 2019 naar 45,3%. In 2021 en 2022 is er een heel andere ontwikkeling. Het aandeel werkenden steeg sterk, waardoor het eind 2022 met 51,7% ruim 6 procentpunt boven het niveau van eind 2020 lag. Daarmee is de trendmatige stijging van het aandeel van deze groep, die door de pandemie onderbroken was, hersteld.

Wajong

In 2019 nam voor het eerst sinds 2012 het aantal en aandeel werkende Wajongers met arbeidsvermogen af tot 50,4%. Tijdens de coronacrisis zag UWV een extra daling optreden. Sindsdien is het aandeel werkende Wajongers met arbeidsvermogen weer gestegen: naar 48,4% in 2021 en 50,9% in 2022. In 2022 steeg ook het aantal Wajongers met arbeidsvermogen dat bij een reguliere werkgever werkt.

WGA

In deze monitor worden drie WIA-groepen gevolgd: mensen met een volledige WGA-uitkering (80-100% arbeidsongeschikt), mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering (35-80% arbeidsongeschikt) en mensen die geen WGA-uitkering kregen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt waren (WIA 35-minners). In het coronajaar 2020 daalde de arbeidsparticipatie bij alle drie de groepen, sindsdien ziet UWV echter weer een stijging. Bij de mensen met een volledige WGA-uitkering steeg het aandeel werkenden van 8,2% in 2020 naar 9,8% in 2022, bij de groep WGA gedeeltelijk van 46,3% naar 49,2% en bij de 35-minners van 48,5% naar 52,2%.

Werkgevers

Eind 2022 had 5,5% van de reguliere werkgevers minimaal een Wajonger in dienst, 6,2% een WGA-gerechtigde en 7,2% een Participatiewetter uit het doelgroepregister. In totaal had eind 2022 14,7% van de werkgevers ten minste één werknemer uit een van deze drie groepen in dienst. Dat is 2 procentpunt meer dan in het coronajaar 2020.

Lees hier meer over de UWV Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2023.

Bron: UWV

Altijd op de hoogte blijven?