Minister Carola Schouten wil 'de balans terugbrengen' in de Participatiewet. Met meer oog voor de mens achter de uitkering, waarbij vertrouwen in plaats van wantrouwen centraal moet staan. Want aan dat 'vertrouwen' heeft het de afgelopen jaren 'soms' ontbroken, schrijft ze aan de Kamer. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Schouten, in het kabinet verantwoordelijk voor armoedebeleid en participatie, erkent in de Kamerbrief dat de Participatiewet uit balans is: de verhouding tussen de beperkte ondersteuning, het strenge sanctieregime en wat de minister de ‘complexe inrichting van de bestaanszekerheid’ noemt is zoek. "Daardoor verkeren mensen in onzekerheid, wordt het moeilijker om weer aan het werk te komen en ervaren mensen wantrouwen bij hun contact met de overheid."

De minister wil die balans herstellen met een palet aan maatregelen, waarvoor geldt dat ‘menselijke maat, vertrouwen en vereenvoudiging’ richtinggevend zijn. Veel van die maatregelen zullen niet direct kunnen worden ingevoerd omdat daarvoor wetswijzigingen nodig zijn.

Eenvoudige en passende ondersteuning

Een vernieuwde Participatiewet moet volgens Schouten eenvoudiger zijn en een toereikend bestaansminimum garanderen, passende ondersteuning bieden om mee te doen in de samenleving (werk of, wanneer dat niet kan, anderszins) en rechten en plichten bevatten die 'zinvol en begrijpelijk' zijn. Als de situatie daarom vraagt blijven sancties (inhouden van de uitkering) mogelijk, maar die moeten wel 'proportioneel' zijn.

Bijverdienen

Een van de voornemens is een verruiming van de bijverdienmogelijkheid. Dit stond al in het coalitieakkoord maar wordt nu, in overleg met gemeenten, verder uitgewerkt. Daarnaast wil Schouten handhaving inbedden in samenhang met de Jeugdwet en de Wmo, want het bieden van bestaanszekerheid en perspectief zijn niet exclusief voorbehouden aan de Participatiewet, maar bestrijken de volle breedte van het sociaal domein.

Inkomstenschommelingen

Schouten wil ook het 'bufferbudget' verkennen: inkomstenschommelingen en de verrekening van deze inkomsten met de bijstand kunnen ertoe leiden dat een bijstandsgerechtigde even niet over voldoende inkomen beschikt en daardoor vaste lasten niet kan betalen. Deze schommelingen kunnen dan vanuit dit budget worden gecompenseerd.

Vooraf toestemming

Ook wil het kabinet het 'recht op het eigenstandig vormgeven van participatie' invoeren: mensen die geen zicht hebben op werk zouden geen belemmeringen moeten ervaren zelf aan de slag te gaan in de samenleving, zonder bijvoorbeeld vooraf toestemming te moeten vragen voor vrijwilligerswerk, mantelzorg of het volgen van een eigen opleiding.

Alles lezen over de Participatiewet en inclusief werk? Neem een voordelig abonnement op Support Magazine!

(Bron: VNG)

Altijd op de hoogte blijven?