Support Magazine Verkiezingsoverzicht 2021De Tweede Kamerverkiezingen 2021 komen eraan, van 15 tot en met 17 maart kun je stemmen. Bekijk hier de Support Magazine kieshulp met de standpunten van de tien grootste politieke partijen over het thema inclusie. Hoe ziet een inclusieve samenleving er volgens hen uit? Welke concrete stappen moeten er gezet worden? En hoe denken de partijen over het uitblijven van de Nederlandse ratificatie van het klachtenprotocol dat bij VN-Verdrag Handicap hoort? Deze kieshulp biedt geen concreet stemadvies, maar wel inzicht in de beweegredenen en plannen.

De redactie van Support Magazine stelde in een brief aan de dertien grootste politieke partijen zeven open vragen over de inclusieve samenleving. Tien partijen stuurden hun antwoorden in: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SGP, SP, VVD en 50Plus. Ook na herhaald verzoek kwam er géén reactie binnen van PVV, DENK en Forum voor Democratie.

In editie 1-2021 van Support Magazine staat een uitgebreide analyse van de verschillende reacties van de politieke partijen. Je kunt dit nummer hier bestellen.

Klik op een partij om de standpunten te lezen:

CDA
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
Het CDA zet zich in voor een samenleving waarbij iedereen mee kan doen. Ieder op zijn of haar eigen niveau en met zijn of haar eigen mogelijkheden. Een belangrijke opgave voor de politiek is om de coöperatieve samenleving de ruimte te laten en vertrouwen te geven aan initiatieven van mensen zelf. Het CDA vindt dat de kracht van een sterke samenleving ligt in de samenwerking van mensen die zelf hun schouders eronder zetten en altijd omzien naar elkaar. In de breedste zin van het woord. Als het bijvoorbeeld gaat om onze zorg: dat is een basisrecht. Het CDA wil dat goede zorg voor iedereen beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar moet zijn.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
Het begint allemaal bij bewustwording en het in gesprek gaan met elkaar. Het begint niet bij: wat lukt niet, maar juist kijken naar wat wél kan. Voor heel veel mensen is de coronacrisis een lastige periode, maar men beseft vaak niet dat mensen met een beperking op een bepaalde manier altijd met een eigen soort ‘lockdown’ te maken hebben. Waardoor bij het maken van beleid nog te vaak uitgegaan wordt van het ‘gemiddelde’ of de norm. Terwijl ieder mens van waarde is, en ook z’n steentje bij kan dragen in onze maatschappij. Het CDA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Een voorbeeld is de groeiende groep laaggeletterden in ons land, dat is opgelopen tot 2.5 miljoen mensen. Zij worden onterecht op achterstand gezet, waardoor een tweedeling in de samenleving dreigt. Daarom wil het CDA inzetten op laagdrempelige hulpverlening via gemeenten en op de werkvloer. Maar ook zorgen voor innovatieve taalprogramma’s. Concreet voor mensen met een beperking is het hebben van werk heel erg belangrijk. Een baan is zoveel meer dan alleen een inkomen. Het zorgt ervoor dat je meedoet en erbij hoort. Wij willen dat ondernemers mensen met een beperking sneller in dienst nemen. Dat is hard nodig en daar moet nog veel werk verricht worden. Ook daar speelt bewustwording een grote rol, ook bij werkgevers. Die bewustwording begint overigens al bij kinderen, zoals het samen naar school gaan en samen buiten spelen. Naast het feit dat werk voor iedereen toegankelijk moet zijn, geldt dat ook voor plekken als het openbaar vervoer, musea of winkels. Daar valt nog een wereld te winnen.

3. Over welke termijn praten we dan?
Het gaat over een brede groep mensen, die we niet in een hokje moeten plaatsen. Maar het CDA gaat zich de komende jaren ten volle inzetten om de voorstellen uit het verkiezingsprogramma om te zetten in daden.

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
Mensen met een beperking zijn burgers die net als iedereen mee willen doen in onze samenleving. Het CDA wil dat meer kinderen met een beperking naar een gewone school gaan en willen meer mogelijkheden voor sport en beweging.
Wij willen een terugkeer van de sociale werkvoorziening in de vorm van een landelijk netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven voor mensen die meer begeleiding nodig hebben bij eenvoudig werk. Net als iedere werknemer hebben zij het recht om mee te doen op de arbeidsmarkt, hun talenten te ontwikkelen en binnen de Sociaal Ontwikkelbedrijven of met dezelfde ondersteuning bij een gewoon bedrijf aan de slag te kunnen.
Wij belonen en ondersteunen ondernemers die mensen met een beperking in dienst nemen. Wij vergroten de zekerheid voor arbeidsgehandicapten, omdat deze groep bij een economische crisis vaak als eerste hun baan kwijtraakt. Ook voor hen is werken een recht.

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
In lijn met het VN-Verdrag voor mensen met een handicap kijken we niet naar wat niet kan, maar zoeken we altijd naar oplossingen hoe het wel kan. Dat daar nog een wereld te winnen valt, blijkt ook wel uit de voorstellen uit het verkiezingsprogramma. Daar zullen alle CDA-kandidaten op de lijst zich keihard voor inzetten, ieder op hun eigen manier.

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
Bij de afgelopen begrotingsbehandeling VWS heeft het CDA samen met D66 een motie ingediend over het facultatief protocol van het VN-verdrag. Doel van dit voorstel is om ervoor te zorgen dat de stappen die leiden tot ratificering inzichtelijk worden gemaakt en genomen gaan worden. Wij houden hierover een vinger aan de pols:
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland als enige in West-Europa het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag nog niet heeft geratificeerd; verzoekt de regering, voor 17 maart 2021 aan te geven welke stappen nog genomen moeten worden om tot ratificering over te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. Van den Berg, Bergkamp

7. Wat adviseert uw partij onze lezers te doen om het proces van inclusie positief te beïnvloeden?
Door op je eigen manier als persoon jouw steentje bij te dragen aan de gemeenschap in je omgeving. Dat betekent niet alleen in een Wmo-adviesraad of bij patiëntenorganisaties, maar juist ook bij de eigen voetbalvereniging, de medezeggenschapsraad van school, de boekenclub, enzovoorts. Een samenleving moet het juist hebben van persoonlijke, lokale initiatieven die mensen samenbrengt. Iedereen heeft daarin een rol. Als daar drempels voor zijn, wil het CDA die samen met belangenorganisaties en gemeenten wegnemen, zodat niemand belemmerd wordt om mee te kunnen doen. Daar kun je ons ook op aanspreken.

ChristenUnie
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
We willen dat iedereen in onze samenleving kan meedoen, tot bloei kan komen en een beroep kan doen op zorg wanneer dat nodig is. Niemand hoeft aan de kant te staan, niemand is alleen op zichzelf aangewezen. Door elkaar te steunen bieden we als samenleving geborgenheid, met ruimte voor de kwetsbare kant van mensen. De overheid fungeert daarbij als een schild voor mensen die meer steun en hulp nodig hebben dan anderen en voor mensen die even niet op een ander kunnen leunen.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
• Het volledig implementeren van het VN-verdrag, wat betekent dat belemmeringen op het gebied van huisvesting, onderwijs, werk, openbaar vervoer, openbare ruimtes en internetapplicaties.
• Het verminderen van de eenzaamheid van mensen met een beperking, het wegnemen van mentale en fysieke drempels om mee te doen.
• Speelplekken, sportclubs, scholen aanpassen zodat ze zijn ingericht voor mensen met een beperking. Zodat ieder kind van jongs af aan kan meedoen. Zodat kinderen met een beperking zichtbaar zijn voor leeftijdsgenootjes, andere volwassenen en beleidsmakers.

3. Over welke termijn praten we dan?
Bovenstaande is onze inzet voor de komende vier jaar maar vraagt ook blijvende aandacht en is niet een keer ‘af’.

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
In ons verkiezingsprogramma hebben we hierover de volgende punten opgenomen:
• Implementatie VN-Verdrag. We werken aan de volledige implementatie van het VN-verdrag, samen met de mensen om wie het gaat. Niet over maar met hen is het uitgangspunt bij het maken van beleid.
• Inclusieve speeltuinen. Negen van de tien speelplekken zijn onvoldoende toegankelijk voor kinderen met een beperking. In veel gemeenten is geen inclusieve speelplek te vinden. Het Samenspeel Akkoord krijgt na 2021 een vervolg met de ambitie om uiterlijk in 2025 een landelijk dekkend netwerk te hebben met minimaal één inclusieve speeltuin per gemeente.
• Inclusieve kinderopvang. Kinderen leren van elkaar en ontwikkelen zich gezamenlijk. Kinderopvangorganisaties die rechtstreeks overheidsgeld ontvangen (volgens ons nieuwe belastingvoorstel), laten zo mogelijk ook kinderen met een beperking toe.
• Samenspeel Fonds. Er komt een landelijk Samenspeel Fonds voor noodzakelijke aanpassingen van speelplekken, met publieke en private middelen.
• Toegankelijkheid overheidscommunicatie. Overheidscommunicatie moet uitblinken in toegankelijkheid. Die informatie is eenvoudig, voorzien van infographics en zo nodig meertalig. In lijn met het VN-verdrag voor personen met een handicap horen hier ook gebarentaal, ondertiteling en andere aanwijzingen voor communicatie bij.
• Betere toegang tot hulp. Mensen met een beperking hebben nog steeds onvoldoende toegang tot informatie en hulp. Er komen meer en beter toegankelijke hulploketten met een hoog servicegehalte, die zowel fysiek als online beschikbaar zijn.
• Gebarentalen erkennen. De Nederlandse Gebarentaal wordt juridisch erkend, via het mede door de ChristenUnie ingediende initiatiefwetsvoorstel.
• Toegankelijke publieke gebouwen. Publieke gebouwen en ruimten behoren toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat we willen werken aan deze volledige implementatie. Dat zal voor de komende jaren dus onze inzet zijn.

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
Het ratificeren van het Facultatief Protocol is voor onze partij belangrijk om mensen met een beperking hun recht te kunnen laten halen op het niveau van de VN. Dat de ratificatie uitblijft betreuren we.

7. Wat adviseert uw partij onze lezers te doen om het proces van inclusie positief te beïnvloeden?
Ga met de eigen gemeente (ambtenaren, wethouders, raadsleden) in gesprek als je letterlijke en figuurlijke drempels tegenkomt om gelijkwaardig mee te doen. Denk met hen mee door oplossingen aan te dragen. Zoek medestanders, zodat je sterker staat.

D66
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
Een inclusieve samenleving betekent volgens D66 dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en iedereen volwaardig mee kan doen. Het betekent een samenleving waarin we ruimte bieden voor de verscheidenheid en mensen met een beperking dezelfde kansen bieden om hun leven zelf in te richten.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
• D66 wil dat artikel 1 van de Grondwet wordt uitgebreid met een expliciet verbod op ongelijke behandeling op grond van handicap. Om dat te realiseren heeft onder andere D66 een Grondwetswijziging aangenomen gekregen in de Tweede Kamer. In de komende periode werkt D66 hier graag verder aan.
• D66 wil daarnaast werkagenda’s bij alle departementen om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap op hun beleidsterrein. Openbare gebouwen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De assistentiehond mag niet worden geweigerd, maar ook overheidswebsites moeten breed toegankelijk zijn.
• Het betekent ook dat mensen met een beperking zoveel mogelijk mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Het liefste natuurlijk op een reguliere baan bij een reguliere werkgever. Als daar een aanpassing van de functie of werkplek voor nodig is, dan kan dat. D66 wil meer gebruik gaan maken van de jobcoach om hier maatwerk te bieden.
• D66 is daarnaast voorstander van ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-verdrag voor mensen met een handicap, zodat mensen ook naar de rechter kunnen stappen wanneer overheden in strijd met het verdrag handelen.

3. Over welke termijn praten we dan?
Voor deze punten wil D66 graag aan de slag in de komende termijn van de Kamer (vier jaar) met als doel ze zo snel mogelijk door te laten werken in de praktijk.

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
Bijna alle bovengenoemde punten komen terug in het verkiezingsprogramma en anders in de zorg- en gezondheidsvisie van D66, “Eenheid in verscheidenheid”, gepubliceerd in september 2020.

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
D66 is voorstander van volledige ratificatie en implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap en zal hiervoor blijven pleiten vanuit de Tweede Kamer.

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
D66 is voor ratificatie van het Facultatief Protocol en heeft de afgelopen jaren aangedrongen op het uitzoeken van de financiële en juridische consequenties ook in relatie tot andere facultatieve protocollen. Op 3 december jl. heeft D66 samen met het CDA een motie ingediend om voor de verkiezingen duidelijk te hebben welke stappen nog genomen moeten worden om tot ratificering over te gaan, zodat we hier na de verkiezingen meteen mee aan de slag kunnen gaan.

7. Wat adviseert uw partij onze lezers te doen om het proces van inclusie positief te beïnvloeden?
Mensen met een beperking verdienen het om gehoord te worden in het beleid. D66 wil dat in het beleid ‘niet over ons, zonder ons’ als motto geldt. Daarom roepen wij hen op mee te denken en te beslissen over zaken die hen aangaan, zodat de overheid een inclusiever beleid gaat voeren. D66 pleit daarnaast in het programma dat de overheid ook mensen met een beperking actief betreft bij het ontwikkelen van beleid.

GroenLinks
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
Een inclusieve samenleving is volgens GroenLinks een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het openbaar vervoer, publieke voorzieningen, kantoorgebouwen, sport, het onderwijs en de arbeidsmarkt moeten allemaal meer toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Alleen zo kunnen mensen met een beperking volwaardig meedoen in de samenleving.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
Er zijn verschillende stappen die GroenLinks wil zetten om deze inclusieve samenleving te bereiken:
• Het passend onderwijs moet echt inclusief onderwijs worden. Kinderen met en zonder beperking moeten op dezelfde school in hun buurt terechtkunnen, met alle begeleiding die nodig is. Daarom investeren we in extra ondersteuning op school, in begeleiding van thuiszitters, hulp aan zwevende leerlingen en in ‘samen naar school klassen’. Leraren en scholen krijgen meer vrijheid om zelf de hulp te organiseren die nodig is.
• Inclusief werkgeverschap voor mensen met een beperking wordt de norm. We voeren een bindend quotum in voor de overheid en grote bedrijven. We vervangen loondispensatie door één duidelijke loonkostensubsidieregeling, zodat alle werkenden met een beperking op zijn minst het minimumloon verdienen. Werkgevers worden goed ondersteund met regelingen als de noriskpolis en jobcoaching.
• GroenLinks staat voor individuele vrijheid in een zorgzame samenleving. Mensen krijgen de regie over hun eigen zorg, waar mogelijk met een persoonsgebonden budget.
• We stoppen de afbouw van de sociale werkvoorzieningen en vormen ze om tot sociaal ontwikkelbedrijven. Hiermee zorgen we dat er altijd een werkplaats is voor mensen met een arbeidsbeperking. In overleg met werkzoekenden wordt gekeken of ze een functie krijgen bij het ontwikkelbedrijf zelf, worden gedetacheerd of worden geholpen om volledig aan de slag gaan bij een reguliere werkgever.
• Er komt één werkloket waar iedereen terechtkan met vragen over werk, loopbaan, scholing en begeleiding naar werk en het ontwikkelingsbudget. De dienstverlening staat los van een eventuele uitkering, zodat iedereen onafhankelijk wordt behandeld. Werkgevers kunnen terecht bij het loket voor advies, bijvoorbeeld over het begeleiden van mensen met een beperking. De loketten worden georganiseerd door gemeenten, het UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties.
• Bij wetswijzigingen en nieuwe wetten komt een verplichte toets op het effect op onder andere mensen met een beperking.
• Nederland ondertekent het Facultatieve Protocol van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
• Het openbaar vervoer, de publieke ruimte en overheidsgebouwen worden goed toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Alle overheidscommunicatie, informatie die wordt gefinancierd met publiek geld en het digitale betalingsverkeer zijn toegankelijk voor mensen met een motorische of zintuiglijke beperking.
• In de asielprocedure moet beter gekeken worden naar de risico’s die onder andere mensen met een beperking lopen bij terugkeer na een afwijzing van het asielverzoek. Ook komen in asielzoekerscentra meer ruimte voor voorzieningen voor mensen met een beperking.
• Sporten is gezond en brengt mensen met verschillende achtergronden, leefstijlen en mogelijkheden samen. We ondersteunen sportverenigingen en garanderen de toegang tot sport voor kinderen, gezinnen met een kleine beurs en mensen met een beperking.

3. Over welke termijn praten we dan?
GroenLinks wil zo snel mogelijk echt werk maken van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en toewerken naar een inclusievere samenleving voor mensen met een lichamelijke beperking. Omdat het hier om een omvangrijk pakket aan benodigde maatregelen gaat is hier echter geen eenduidige termijn op te plakken.

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
Alle punten onder vraag 2 staan in ons verkiezingsprogramma.

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
GroenLinks wil zo snel mogelijk echt werk maken van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en toewerken naar een inclusievere samenleving voor mensen met een lichamelijke beperking. Wij zijn voornemens de bij vraag 2 genoemde maatregelen te implementeren.

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
GroenLinks hecht grote waarde aan het Facultatief Protocol en wil deze dan ook ondertekenen.

7. Wat adviseert uw partij onze lezers te doen om het proces van inclusie positief te beïnvloeden?
Om het proces van inclusie positief te beïnvloeden zouden uw lezers zowel op politiek als maatschappelijk vlak aandacht kunnen vragen voor de obstakels waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Op politiek vlak kan dit bijvoorbeeld door een email te sturen aan een Kamerlid (de email adressen van alle Kamerleden zijn op de website van de Tweede Kamer te vinden). Op maatschappelijk vlak kan dat door in gesprek te gaan, al dan niet via een Ondernemingsraad of vakbond, met bijvoorbeeld werkgevers en onderwijsinstellingen over het inclusiever maken van de respectievelijk werk- en onderwijsomgeving. En natuurlijk helpt het om op GroenLinks te stemmen.

Partij voor de Dieren
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen, ongeacht fysieke of mentale beperkingen. Dit is een samenleving waarin de kwetsbaren worden beschermd, en waarin rekening wordt gehouden met ieders behoeften. De overheid en andere publieke instanties zijn toegankelijk voor iedereen, zowel fysiek als digitaal. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wordt strikt nageleefd. Gelijke behandeling van iedereen is een grondrecht en een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, mentale en fysieke mogelijkheden, beperkingen en gezondheid zijn we gelijkwaardig. De overheid moet discriminatie en uitsluiting krachtig bestrijden.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
• De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. De overheid moet discriminatie en uitsluiting krachtig bestrijden.
• Afkomst, geaardheid, genderidentiteit, geloofsovertuiging of huidskleur mag niemand meer belemmeren om een stageplek, baan of woning te vinden. Ook mensen met een beperking hebben recht op een duurzame baan en eerlijke betaling. Duidelijke wetgeving en daadkrachtige handhaving gaan ervoor zorgen dat discriminatie op de arbeids- en woningmarkt aangepakt wordt.
• Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Toegang tot overheidsgebouwen en publieke voorzieningen – waaronder onderwijs, openbare instellingen en openbaar vervoer – wordt vanzelfsprekend voor iedereen.
• Validisme wordt serieus genomen als vorm van discriminatie. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wordt strikt nageleefd.
• De versobering van het vangnet voor jongeren met een beperking (de Wajong) wordt teruggedraaid. Zij krijgen kansen op een zinvolle en nuttige dagbesteding met doorgroeimogelijkheden naar een passende betaalde baan.
• Er komt een nieuw type sociale werkvoorziening. Daarmee kunnen alle mensen met een arbeidsbeperking dicht bij huis betekenisvol werk doen, met voldoende begeleiding en voor een fatsoenlijk loon.
• Vanuit elke woonkern zijn de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook op het platteland.
• Treinstations worden beter toegankelijk gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers.
• Zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg voor mensen met een beperking wordt bij voorkeur kleinschalig aangeboden en is in elke gemeente gelijkwaardig: welke zorg je kan ontvangen, mag niet afhangen van de gemeente waarin je woont. Wmo-zorgverleners worden beter ondersteund en betaald.

3. Over welke termijn praten we dan?
Er moet zo snel mogelijk werk worden gemaakt van de hiervoor beschreven punten.

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
• De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Gelijke behandeling van iedereen is een grondrecht en een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, mentale en fysieke mogelijkheden en beperkingen, en gezondheid zijn we gelijkwaardig. De overheid moet discriminatie en uitsluiting krachtig bestrijden.
• Afkomst, geaardheid, genderidentiteit, geloofsovertuiging of huidskleur mag niemand meer belemmeren om een stageplek, baan of woning te vinden. Ook mensen met een beperking hebben recht op een duurzame baan en eerlijke betaling. Duidelijke wetgeving en daadkrachtige handhaving gaan ervoor zorgen dat discriminatie op de arbeids- en woningmarkt aangepakt wordt.
• Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Toegang tot overheidsgebouwen en publieke voorzieningen – waaronder onderwijs, openbare instellingen en openbaar vervoer – wordt vanzelfsprekend voor iedereen. Validisme wordt serieus genomen als vorm van discriminatie. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wordt strikt nageleefd.
• De versobering van het vangnet voor jongeren met een beperking (de Wajong) wordt teruggedraaid. Zij krijgen kansen op een zinvolle en nuttige dagbesteding met doorgroeimogelijkheden naar een passende betaalde baan.
• Er komt een nieuw type sociale werkvoorziening. Daarmee kunnen alle mensen met een arbeidsbeperking dicht bij huis betekenisvol werk doen, met voldoende begeleiding en voor een fatsoenlijk loon.
• Vanuit elke woonkern zijn de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook op het platteland.
• Treinstations worden beter toegankelijk gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers.
• Zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg voor mensen met een beperking wordt bij voorkeur kleinschalig aangeboden en is in elke gemeente gelijkwaardig: welke zorg je kan ontvangen, mag niet afhangen van de gemeente waarin je woont. Wmo-zorgverleners worden beter ondersteund en betaald.

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
De Partij voor de Dieren steunt oproepen en moties in de Tweede Kamer die voor volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap pleiten. Wij blijven ons inzetten om het verdrag volledig te implementeren en de concrete punten uit ons verkiezingsprogramma zo snel mogelijk ingevoerd te krijgen.

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
Het uitblijven van ratificatie van het Facultatief Protocol vinden wij een slechte zaak. Wij steunen moties die oproepen tot ratificatie, zoals de motie van het lid Kerstens van 19 december 2019.

7. Wat adviseert uw partij onze lezers te doen om het proces van inclusie positief te beïnvloeden?
Op een politieke partij stemmen die de moed toont om samen met burgers het tij te keren, en daadwerkelijk aan een inclusieve samenleving te werken: de Partij voor de Dieren.

PvdA
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
• In artikel 1 van de grondwet staat: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Weinig doelen zijn voor ons zo belangrijk als gelijke rechten en gelijke kansen.
• Wij willen daarom voor een inclusieve samenleving waarin we omkijken naar elkaar, waarin we kunnen omgaan met verschillen en we weerbaar zijn in een wereld die steeds sneller verandert.
• Dat betekent dat we kijken naar wat ons bindt in plaats van wat ons verdeelt. Een inclusieve samenleving vraagt extra aandacht voor de collectieve belangen van mensen die het gevoel hebben niet volledig mee te kunnen doen.
• Het verbinden van groepen, het bundelen van krachten, het delen van risico’s: dat is hoe wij een inclusieve samenleving vorm willen geven. Zo zorgen we voor een fijnere samenleving waarin mensen meer zekerheid over een huis, baan, zorg en pensioen te geven.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
• Afgelopen zomer is er mede namens PvdA kamerlid Kirsten van den Hul een wet ingediend in de Tweede Kamer waardoor ‘handicap’ wordt toegevoegd aan de verboden discriminatiegronden van artikel 1 van de Grondwet.
• Dat is een prachtige stap. Maar er is nog een wereld te winnen.
• Zo pleiten we voor stevigere handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie, want iedereen verdient een eerlijke kans op een baan.
• En willen we stereotypering in al zijn vormen tegengaan in bijvoorbeeld schoolboeken en overheidsinformatie.
• Daarnaast willen we volledige implementatie van het VN-Verdrag handicap. Want in onze samenleving moet iedereen mee kunnen doen.

3. Over welke termijn praten we dan?
Wat ons betreft zijn dit stappen waar meteen mee begonnen kan worden. Hoe sneller we toe kunnen werken naar een inclusieve samenleving, hoe beter.

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
In ons verkiezingsprogramma pleiten we onder meer voor:
• Het tegengaan van stereotypering
• Het aanpakken van discriminatie op internet
• Stevig handhaven op arbeidsdiscriminatie
• Een volledige implementatie van het VN verdrag handicap

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
• Nederland leeft het ondertekende VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nog altijd niet na. Dat is triest.
• Wij willen een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen ongeacht beperking.
• Daarom pleiten we al jaren om zo snel mogelijk het verdrag te implementeren. Want de definitie van algemene toegankelijkheid (artikel 9 van het VN-Verdrag Handicap) moet de norm worden.

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
• De afgelopen jaren heeft het kabinet meerdere keren tegen moties van de PvdA gestemd om het bij het VN-Verdrag Handicap horend Facultatief Protocol te ratificeren.
• Gedupeerden moeten altijd een klacht kunnen indienen bij het VN comité. Nederland is het enige land in Europa waar dat niet kan. En dat vinden wij ongehoord. Wij willen daarom dat het Protocol zo snel mogelijk geratificeerd wordt.

SGP
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
De SGP streeft naar een zorgzame samenleving, waarin we omzien naar elkaar en zorgdragen voor elkaar. Iedereen hoort erbij, ook mensen met een lichamelijke (of verstandelijke) beperking. Wij zien het leven als een geschenk van God. Ieder leven is intrinsiek waardevol en van betekenis. De overheid gaat stigmatisering van mensen met een beperking actief tegen. In onze samenleving moet altijd ruimte zijn en blijven voor kwetsbare mensen. In een land dat elke vorm van beperking of gebrek wil uitbannen, wil je niet leven.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
Zie vraag 5.

3. Over welke termijn praten we dan?
Zie vraag 5.

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
Zie vraag 5.

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
Ik beantwoord de vragen 2, 3, 4 en 5 graag gezamenlijk. De SGP geeft in het verkiezingsprogramma concreet aandacht aan wat er de komende jaren moet gebeuren om een inclusieve samenleving te realiseren.
• De toegankelijkheid van het openbare leven voor mensen met een beperking kan nog veel beter. Deelnemen aan de samenleving is geen gunst, maar een recht! Het actieprogramma Onbeperkt meedoen! – de uitwerking van de implementatie van het VN-Verdrag Handicap – wordt daarom voortgezet en geïntensiveerd.
• Het kabinet spoort gemeenten aan werk te maken van een lokale ‘inclusieagenda’ om mensen met een beperking beter in staat te stellen deel te nemen aan het openbare leven. De landelijke overheid stelt hiervoor minimumeisen vast. Gemeenten werken dit uit in samenspraak met betrokkenen zelf.
• Er is een tekort aan betaalbare, toegankelijke woningen voor mensen met een beperking. Het kabinet stimuleert gemeenten om hier nadrukkelijk aandacht voor te hebben bij de lokale bouwopgave.
• Overheidswebsites zijn vaak nog niet toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking. Dit kan en moet echt beter!
• De Tweede Kamer neemt maatregelen zodat de activiteiten van de Kamer beter te volgen zijn voor mensen met een beperking, zoals blinde of dove mensen.
• Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een groot aandeel in de zorg voor chronisch zieken en mensen met een beperking. Zij moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning.
• Als bij prenataal onderzoek wordt geconstateerd dat een kindje mogelijk een aandoening of een handicap heeft, moeten ouders beter worden voorgelicht dan nu het geval is. Zij krijgen duidelijke objectieve en volledige informatie mee over de waarde van leven met een beperking, de ondersteuningsmogelijkheden bij de opvoeding en de eventuele behandelmogelijkheden.

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
De SGP heeft diverse keren vragen gesteld over het uitblijven van de ratificatie en vindt dat Nederland dit Facultatief Protocol gewoon zou moeten ondertekenen.

7. Wat adviseert uw partij onze lezers te doen om het proces van inclusie positief te beïnvloeden?
Waar we mee moeten stoppen, is met de gedachte dat mensen met een beperking niet van waarde kunnen zijn voor de maatschappij. Dat zij afhankelijk zijn van anderen en anderen niet van hen. Je wilt niet alleen maar ‘dank je wel’ zeggen, je wilt ook dat mensen af en toe tegen jou ‘dank je wel’ zeggen. We kunnen veel leren van de positiviteit, doorzettingskracht en levenservaring van mensen met een beperking. Daar mogen jullie gewoon trots op zijn.

SP
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
Als SP strijden we als geen ander voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. We dringen erop aan dat de regering het VN Verdrag Handicap zo goed mogelijk naleeft.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
Mensen met een beperking moeten maximaal kunnen participeren. We willen een fatsoenlijk loon (geen korting op de Wajong!), toegankelijke voorzieningen en aanpak van discriminatie en uitsluiting. De sluiting van de Sociale werkvoorziening was een grote fout. Daarom hebben we een plan gemaakt om deze nieuw leven in te blazen (Zie onze Nota Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf).
Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, is soms een aanpassing nodig om tot gelijke behandeling te komen. Bijvoorbeeld dat mensen met een beperking in hun inkomen aangevuld moeten worden tot het wettelijk minimumloon (als ze dat niet zelfstandig kunnen verdienen). Dat kan bijvoorbeeld door middel van een zogenaamde inclusietoeslag. Daarmee garanderen we voor iedereen het recht op een volwaardig leven.

3. Over welke termijn praten we dan?
Zo snel mogelijk!

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
Iedereen heeft recht op een baan. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen het recht op (begeleiding naar) werk. Daarvoor maken we nieuwe sociale werkplaatsen (sociale ontwikkelbedrijven). Jonggehandicapten kunnen rekenen op een nieuwe en hogere Wajong uitkering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) maken we beter. Ieder werk moet lonen, daarom komt er een nieuwe cao voor mensen op een beschutte werkplek.
We gaan de rekening voor de zorg eerlijk delen. Het eigen risico gaat naar nul. Er komt een Nationaal Zorgfonds, waardoor de talloze zorgpolissen en zorgverzekeraars overbodig worden. Ook de tandarts, de ggz en de fysiotherapie worden vergoed. De premies maken we inkomensafhankelijk, mensen met een lager en middeninkomen profiteren hiervan. De zorgtoeslag wordt hiermee overbodig.
We accepteren geen enkele vorm van discriminatie – door niemand. Discriminatie bestrijden we, op basis van ras of van seksuele geaardheid, religie of leeftijd, of wat dan ook. We maken vaart met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.
Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen in deze periode het minimumloon tot 14 euro per uur. De AOW-uitkering, de Wajong, de WIA en het sociaal minimum (bijstand) stijgen automatisch mee. Een verhoging van het minimumloon leidt ook tot verhoging van de overige inkomens. Het minimum jeugdloon vanaf 18 jaar schaffen we af, zodat ook de jongeren een gelijk loon krijgen voor gelijk werk.

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
Maximale inzet daarvoor. Zoals in ons verkiezingsprogramma staat: “We maken vaart met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.”

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
Dat betreuren wij. Het protocol moet zsm geratificeerd worden.

7. Wat adviseert uw partij onze lezers te doen om het proces van inclusie positief te beïnvloeden?
Laat van je horen! Schrijf artikelen, stuur mails naar politici, voer actie op sociale media.

VVD
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
De VVD vindt dat iedereen het recht heeft op dezelfde kansen in de samenleving. Dat is niet anders voor mensen met een beperking. Dat betekent dat er geen drempels mogen zijn die mensen met een beperking belemmeren in het kunnen leven zoals ze dat zelf willen.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
De VVD wil alle uitgangspunten uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap invoeren, om Nederland toegankelijk te maken voor iedereen. Heel Nederland is hiervoor aan zet, de politiek kan dit niet alleen. Ook bijvoorbeeld gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben een rol om de drempels zichtbaar te verminderen.

3. Over welke termijn praten we dan?
Als het aan de VVD ligt, zijn alle uitgangspunten uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zo snel mogelijk ingevoerd. Hierbij houden we wel rekening met de kosten voor bijvoorbeeld kleine ondernemers.

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
De VVD heeft letterlijk in haar verkiezingsprogramma staan dat we alle uitgangspunten uit het VN-verdrag willen invoeren. Daarnaast stellen we de talenten van mensen centraal en niet hun beperking. Een beperking mag nooit een belemmering zijn voor het krijgen van onderwijs of het vinden van een baan. Daar besteden wij ook expliciet aandacht aan, net als dat het voor mensen met een beperking ook mogelijk moet zijn om te kunnen sporten.

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
De VVD gaat zich inzetten om de uitgangspunten uit het VN-verdrag komende periode in te voeren. We zijn hiervoor uiteraard ook afhankelijk van andere partijen, maar we zullen ons hardmaken voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft.

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
Mensen moeten altijd de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen als ze het ergens niet mee eens zijn. Wij vinden dat dat wel via de juiste plaats moet gebeuren. Er is een uitgebreide evaluatie over het functioneren van de verdragscomités. Met de uitkomsten hiervan in de hand zullen we uitvoering gaan geven aan het klachtenrecht van mensen.

7. Wat adviseert uw partij onze lezers te doen om het proces van inclusie positief te beïnvloeden?
U bent als ervaringsdeskundige of naaste van een ervaringsdeskundige erg waardevol voor ons. Uw kennis en ervaring zijn wat de VVD betreft onmisbaar bij de realisatie van een inclusieve samenleving. Juist door uw inzet worden taboes doorbroken en wordt er beleid gemaakt over onderwerpen die beleidsmakers normaal gesproken vaak over het hoofd zien. U helpt ons daarom door uw ervaringen en kennis te blijven delen met ons, op welke manier dan ook, door op die manier mee te denken en invloed te hebben op hoe we in Nederland samen een inclusieve samenleving creëren.

50Plus
1. Hoe ziet de inclusieve samenleving er volgens uw partij uit?
In een inclusieve samenleving wordt, in woord maar nog meer in daad, toegankelijkheid in brede zin als uitgangspunt gehanteerd. Dat gebeurt als vanzelfsprekend. Niemand in Nederland zou het gevoel moeten hebben dat zijn of haar beperking ervoor zorgt, dat hij niet het leven kan leiden dat hij of zij wil.

2. Wat moet daarvoor concreet gebeuren?
Je merkt toch nog vaak dat het nog steeds niet “in de haarvaten” van de maatschappij zit. Het is beter dan het was, maar vaak moet er ook nog wel op gewezen worden. Vanuit de maatschappij, maar ook vanuit de politiek. Er zou blijvend moeten worden ingezet op maatschappelijk bewustzijn. Dat kan op allerlei manieren, via campagnes, via de gemeenten en misschien ook wel via het onderwijs.

3. Over welke termijn praten we dan?
Dat is een kwestie voor de korte, middellange en lange termijn.

4. Welke punten vermeldt uw partij ook daadwerkelijk hierover in uw verkiezingsprogramma?
Het verdrag staat niet letterlijk in het verkiezingsprogramma. 50PLUS heeft in haar bestaan wel altijd gepleit (en gestemd) voor inclusiviteit, en zal dat ook blijven doen.

5. Wat kan uw partij onze lezers – potentiële stemmers op uw partij – beloven als het om de volledige implementatie van het VN-Verdrag Handicap gaat?
Zoals vermeld, 50PLUS heeft altijd gepleit voor inclusiviteit en dat blijven wij doen. Daar staan wij voor!

6. Wat is het standpunt van uw partij over de uitblijvende ratificatie van het Facultatief Protocol van het VN-Verdrag Handicap, waardoor gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN Comité?
Nederland heeft als enige land in West-Europa het Facultatief Protocol nog niet geratificeerd. Waarschijnlijk om juridische en financiële redenen voor de overheid. Dat is niet acceptabel. Wij pleiten ervoor dat Nederland zo snel mogelijk ook dit protocol ratificeert!

7. Wat adviseert uw partij onze lezers te doen om het proces van inclusie positief te beïnvloeden?
Het is altijd goed om er in eigen kring in positieve zin aandacht voor te vragen. Hoe meer bewustwording, hoe beter. Daarmee krijgt het meer draagvlak, meer urgentie in de maatschappij. Ook is het altijd goed organisaties die steken laten vallen, daarop te wijzen. En schroom niet bij de lokale of landelijke politiek aan de bel te trekken, bijvoorbeeld door het mailen van politici of het organiseren van een petitie. Hoe meer aandacht, hoe beter!

Geef een reactie