Jongeren met arbeidsbeperking kunnen vaak niet werk behouden

Foto via Pixabay

Gemeenten en UWV slagen er wel in om jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, maar het lukt minder goed om ze aan het werk te houden. Dat constateert de Inspectie SZW in het onderzoek ‘Aan het werk, voor hoe lang?’.

De inspectie is positief over de inspanningen die gemeenten en UWV doen om jongeren met een beperking aan het werk te helpen. Het aan het werk houden van jongeren lukt echter een stuk minder. De focus ligt op plaatsing en dus komt het volgen van jongeren die aan het werk zijn er bekaaid af. Maar als er een jobcoach wordt ingezet, is de nazorg duidelijk beter.

Kosten en baten
Het probleem is echter dat vooral gemeenten, uit financiële overwegingen, terughoudend zijn met het langere tijd inzetten van instrumenten als een jobcoach en loonkostensubsidie. De inspectie vindt dat ze daarbij te veel kijken naar de kosten op de korte termijn en te weinig naar baten op de lange termijn, zoals minder uitkeringen.

Een andere reden dat behoud van werk vaak niet lukt, is dat UWV en gemeenten te weinig zicht hebben op de bemiddelbaarheid van de jongeren. Daardoor worden te vaak niet-bemiddelbare jongeren gekoppeld aan een werkgever. Met als gevolgen: uitval en ontmoedigde werkgevers en jongeren.

Gebrek aan kennis
Bij gemeenten speelt verder mee dat de specifieke arbeidsdeskundige kennis soms nog niet op peil is. Hierdoor heeft men onvoldoende beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de jongeren, waardoor het vinden van een passende baan ook niet lukt. De inspectie zegt overigens wel, dat de expertise bij gemeenten nu werkenderwijs verbetert.

Oplossingen
Ieder(in), koepelorganisatie voor mensen met een handicap, heeft er al vaak op gewezen dat voor veel jongeren met een beperking het houden van een baan een groot probleem is. Het is goed dat de Inspectie helder aanwijst wat er misgaat bij UWV en gemeenten. Samen met staatssecretaris Van Ark zullen ze nu vaart moeten maken om de genoemde knelpunten op te lossen.

De staatssecretaris heeft over het rapport inmiddels een brief aan de Kamer gestuurd. Daarin gaat ze uitgebreid in op de geconstateerde knelpunten. Hier en daar geeft ze ook aan dat er aan oplossingen gewerkt wordt, zoals vermindering van administratieve rompslomp bij loonkostensubsidie. Maar over de oplossingen wil ze nog met de “betrokken partijen” in gesprek.

Participatiedag
Op 22 november is in Utrecht de Participatiedag die in het teken staat van werk vinden en werk houden voor mensen met een arbeidsbeperking. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Download ook het rapport en de brief van de staatssecretaris.

(Bron: Iederin)

Geef een reactie