EDF en Ieder(in): ‘Houd bij corona-maatregelen rekening met mensen met beperking’

Foto door Ulrike Leone via Pixabay

De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking (European Disability Forum – EDF) heeft de nationale regeringen met klem gevraagd om bij alle corona-maatregelen rekening te houden met de belangen van mensen met een beperking en hun naasten. Dit geldt uiteraard ook voor Nederland. Ieder(in) vraagt om meer aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is het uitermate belangrijk dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van de nationale overheden. Hier komt bij dat maatregelen die nu bedacht worden en informatie die hierover gegeven wordt, ook voor hen toegankelijk moeten zijn en moeten kunnen werken.

Zorg thuis onder druk
Ieder(in) heeft de afgelopen week in verband met corona vragen en signalen ontvangen van mensen met een verhoogd gezondheidsrisico en hun familieleden. Preventie en het voorkomen van ziekteverschijnselen is voor deze groep van levensbelang.

Op het moment dat zij in vrijwillige of verplichte afzondering zitten, is het belangrijk dat de toegang tot zorg en ondersteuning beschikbaar blijft. Dit gaat in de eerste plaats om medische zorg, maar juist voor deze groepen ook om de zorg en hulp thuis.

Ook zorg in instellingen onder druk
Tegelijkertijd is de beschikbaarheid van dagelijkse levensbehoeften, zoals eten via bestelservices en pijnstillers, de afgelopen week onder druk komen te staan omdat steeds meer mensen hiervan gebruik moeten maken. Er zijn tekorten en wachttijden ontstaan.

Van mensen met een beperking in instellingen horen wij dat behandeling, ondersteuning en dagbesteding – zoals voor jeugdhulp en GGZ – vermindert of zelfs helemaal stopt.

In een aantal instellingen is bezoek aan kinderen en volwassenen met een beperking die daar wonen niet meer of slechts zeer beperkt toegestaan. Vanuit oogpunt van preventie een begrijpelijke maatregel, maar dit zijn zware beslissingen voor bewoners en hun naasten.

Gevolgen voor onderwijs, inkomen en communicatie
Hoewel het voor iedereen zware tijden zijn, blijft Ieder(in) specifiek aandacht vragen voor de situatie van mensen met een beperking of een chronische ziekte in deze crisistijd:

  • Ze willen voorkomen dat ondanks alle maatregelen, de continuïteit van zorg en ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte (en hun naasten) in de knel komt. Met het ministerie van VWS, gemeenten (VNG) en zorgaanbieders (VGN) bespreken ze wat nodig en mogelijk is.
  • Met het ministerie van Onderwijs en de koepel van het speciaal onderwijs wordt gekeken hoe de gevolgen van het sluiten van de scholen kunnen beperken voor kinderen die zorg nodig hebben of baat hebben bij continuïteit. En welke rol gemeenten en zorginstellingen op zich kunnen nemen bij het opvangen van problemen.
  • Ieder(in) bespreekt het risico op inkomensverlies, bijvoorbeeld dat ook zzp’ers met een beperking laagdrempelig aanspraak moeten kunnen maken op de Wet Bijstand Zelfstandigen.
  • Ze blijven zeer actief bepleiten dat er, binnen het beleid zoals geadviseerd door RIVM en het kabinet, voldoende oog blijft voor de specifieke situatie van mensen met een beperking of chronische aandoening.
  • En natuurlijk blijven ze zowel landelijk als lokaal wijzen op de noodzaak van toegankelijke crisiscommunicatie voor mensen met een beperking en voor laaggeletterden. Zo wordt aan het ministerie van VWS voorgesteld om bij de vragen en antwoorden op hun website ook aandacht te besteden aan mensen met een hoog gezondheidsrisico.

Steun en waardering voor zorgverleners
Om zo goed, actueel en breed mogelijk aandacht te blijven vragen voor de situatie van mensen met een beperking of chronische aandoening, is het belangrijk dat we alle krachten bundelen. We moeten alert blijven op situaties waar gaten dreigen te vallen of grote onvoorziene problemen ontstaan voor mensen. Ieder(in) is ervan bewust dat alle zorgverleners in Nederland in deze moeilijke omstandigheden zich meer dan maximaal inspannen om de zorg zo goed mogelijk te blijven leveren. Zij krijgen alle steun en waardering.

Samen optrekken
Ieder(in): “Ook wij kunnen geen ijzer met handen breken, maar we zullen ons ook in deze crisistijden in blijven zetten voor de positie van mensen met een beperking of chronische aandoening. Dat doen we door de lijnen met ministeries en politiek kort te houden. We voeren (vooralsnog) dagelijks crisisoverleg met het ministerie van VWS en andere belangrijke maatschappelijke organisaties. Waar maar mogelijk en nodig trekken we samen op om deze periode zo goed mogelijk door te komen.”

Meldpunt
Signalen en vragen kun je melden bij het Ieder(in) Meldpunt. Heb je problemen met zorg en ondersteuning en kom je er niet uit? Neem contact op met het Juiste Loket van Rijksoverheid.

(Bron: Iederin)

Geef een reactie