Congres: betere levering hulpmiddelen moet merkbaar worden

Foto via Kassa.

Woensdag begon onder leiding van Otwin van Dijk het eindcongres van de verbeteraanpak hulpmiddelen. Ieder(in) meldt dat dit congres in hun opzicht een startpunt van een betere uitvoering waar de zorgvraag van de cliënt écht voorop staat. Het is de bedoeling dat mensen om wie het gaat een merkbare verbetering ervaren.

De aanpak is een vervolg op meldacties van PG-organisaties, verschillende uitzendingen van Kassa, het publiceren van een zwartboek en de Twitteractie #RegelHet die in 2019 werd gestart.

Congres als startpunt
“Het is belangrijk dat er nu een breed draagvlak is om de levering van hulpmiddelen te verbeteren”, zegt Illya Soffer van Ieder(in). “Alleen als de mensen om wie het gaat een merkbare verbetering ervaren kunnen wij zeggen dat de aanpak werkt. Juist ook voor mensen die oplossingen uit verschillende stelsels nodig hebben en die levenslang een beperking of chronische ziekte hebben moet het echt sneller, minder bureaucratisch en beter geregeld worden.”

Belangrijke elementen uit de verbeteraanpak

  • Mensen die een hulpmiddel nodig hebben, ervaren dat zij en hun vraag centraal staan;
  • er worden geen onnodige gegevens opgevraagd, waar mogelijk wordt gewerkt met langer lopende beschikkingen;
  • voor complexe aanvragen geldt dat het advies dat door de aanvrager, in samenspraak met een gekwalificeerd ergotherapeut of revalidatieteam wordt opgesteld, in principe leidend is;
  • er vindt zorgvuldige communicatie plaats zodat je als cliënt altijd weet waar je aan toe bent, bijvoorbeeld wanneer het gaat om leveringstijden;
  • er wordt een adequaat hulpmiddel geleverd;
  • bij verhuizing naar een andere gemeente of een andere wet, kan het hulpmiddel worden behouden;
  • er wordt gemonitord of je als cliënt tevreden bent.

Met het maken van deze afspraken zijn nu niet meteen alle problemen opgelost. Voor de aanvragers van Wmo-hulpmiddelen is het belangrijk om bij de eigen gemeente te informeren hoe afspraken uit het landelijke normenkader worden uitgewerkt.

Samenwerken tussen verschillende partijen
De verbetervoorstellen, convenanten en handreikingen zijn de afgelopen periode tot stand gekomen in overleg tussen VWS, VNG, ZN, Revalidatie Nederland, Ergotherapie Nederland, Firevaned en de Nederlandse Vereniging voor revalidatieartsen.

Ieder(in), Per Saldo, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekte Nederland, EMB Nederland, CP Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en ALS Patients Connected plus verschillende ervaringsdeskundigen hebben vanuit het cliëntperspectief meegedacht.

Het bestuurlijk overleg van deze partijen blijft bestaan en zal ook de uitvoering monitoren. Ook wordt gewerkt aan het onderzoek naar het onderbrengen van hulpmiddelen binnen één wettelijke regeling. De ervaringen in de bestaande uitvoeringspraktijk kunnen hier ook een plek in krijgen.

Monitor – oproep: deel jouw ervaringen
Ieder(in) blijft dus samen met de betrokken PG-organisaties monitoren of de uitvoering echt verbetert. En ontvangt graag jouw ervaringen van wat goed gaat en waar het beter kan via het meldpunt van Ieder(in). Mensen die problemen hebben met hun hulpmiddel en er niet uitkomen met bijvoorbeeld hun gemeente, de leverancier of het zorgkantoor, kunnen daarover contact opnemen met het Meldpunt van Ieder(in) of wanneer zij vastlopen bij hun aanvraag contact opnemen met het Juiste Loket. Dat kan per mail en telefonisch.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de verbeteragenda hulpmiddelen ook op de website van VNG en voor meer informatie over het landelijk normenkader op de website van de Rijksoverheid.

(Bron: Iederin)

Geef een reactie