Betrek belangenbehartigers beter bij het versterken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Als je dat als gemeente vanaf het begin doet, dan bouw je aan kwalitatieve cliëntondersteuning die goed aansluit bij de vraag van burgers. Dit is een van de lessen uit het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning, waaraan 113 gemeenten afgelopen vijf jaar meededen. Ieder(in) geeft een inkijkje in de ervaringen van belangenbehartigers die in hun gemeenten inbreng leverden.

Ieder(in) heeft de afgelopen vijf jaar veel aandacht besteed aan het betrekken van belangenbehartigers bij de projectplannen voor onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeenten. In sommige gemeenten ging dat als vanzelf, op andere plaatsen was dat minder vanzelfsprekend. Soms was het een succes, soms ging het niet goed.

Via deze link is een uitwerking te vinden van gesprekken met betrokken belangenbehartigers. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld mensen uit lokale gehandicapten- of cliëntenplatforms, mantelzorgorganisaties, ouderenorganisaties of adviesraden sociaal domein.

Positieve opbrengsten

Enkele belangrijke positieve punten die naar voren komen uit de gesprekken:

  • ­Belangenbehartigers konden kennis en ervaring inbrengen waardoor de cliëntondersteuning beter aansluit bij de leefwereld van burgers. Met hun controlevraag ‘Wat heeft de burger er nu aan?’ konden ze hun stempel drukken op het project. Daarnaast leverden de belangenbehartigers goed inzicht in wie de burger is die een beroep doet op cliëntondersteuning.
  • De inzet van belangenbehartigers leidt tot een goede verbreding van de doelgroep. Van alleen gebruikers van de Wmo (en met name ouderen), naar een bredere groep van mensen met een beperking, jeugd, mensen met een migratieachtergrond en mensen die te maken hebben met de Participatiewet, waarvoor cliëntondersteuning veel kan betekenen.
  • Belangenbehartigers kunnen goed meedenken over de juiste informatiebehoefte, communicatiemiddelen en toegankelijk taalgebruik. De vindbaarheid van en toegang tot cliëntondersteuning verbeteren daarmee.
  • Enkele belangenbehartigers die meededen hebben zelf ook voordeel bij het project. Ze versterkten hun relatie met de gemeente en met andere organisaties. Bij enkele gemeenten drong het besef door dat ervaringsdeskundigheid zeer waardevol is en ook op andere onderwerpen goed kan worden ingezet.

Maar ook knelpunten

Sommige projecten in gemeenten liepen minder goed. Dit had vaak te maken met gebrek aan – ambtelijke – continuïteit of veranderingen tijdens het project waarbij de belangenbehartigers niet goed werden geïnformeerd of vanaf het begin werden meegenomen.

Ook strubbelingen over geld en de samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuning leverden problemen op. Goede – blijvende – communicatie, samenwerking en betrokkenheid vanuit de gemeente kunnen hiervoor oplossingen bieden.

(Bron: Iederin)

Altijd op de hoogte blijven?